Cung cấp tủ rack, tủ mạng 6U, 9U, 10U, 12U, 15U, 20U, 27U, 32U, 36U, 42U. Chất lượng, giá tốt.