Dòng U – chuyê ứng dụng cho nguồn dự phòng (Backup power) – nguồn xe điện (EV Power)