CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG – ẮC QUY LE LONG

certificate

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG – ẮC QUY LE LONG

Chứng nhận ISO (ISO Certificate)

TL 9000-H R6.2/R5.6 & ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Chứng Nhận Khác

ISO/IEC 17025:2005

Các sản phẩm ắc quy thương hiệu LONG tại Việt Nam: LONG-Battery